Αρχεία για τη σύσταση φορέων Κ.Αλ.Ο.​

Σχετικά

ΓΕΝΙΚΑ

Εδώ θα βρείτε αρχεία που είναι απαραίτητα για την σύσταση ενός φορέα Κ.Αλ.Ο.: πρότυπα  καταστατικών, υποδείγματα πρακτικών γενικής συνέλευσης, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και λοιπές οδηγίες.

Τα αρχεία αντλήθηκαν από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας του μητρώου φορέων Κ.Αλ.Ο. kalo.yeka.gr

Οι υποσημειώσεις στα πρότυπα καταστατικών είναι βοηθητικές και θα πρέπει να αφαιρεθούν με την ολοκλήρωση της συγγραφής του καταστατικού.

 Οι υπόλοιπες νομικές μορφές (π.χ. ΑΜΚΕ) δεν συστήνονται στο μητρώο Κ.Αλ.Ο., αλλά στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για να εγγραφούν στο μητρώο (αφού συσταθούν) θα πρέπει  να  φαίνεται στο καταστατικό τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. δ παρ.1 αρθ. 3 ν. 4430/2016. (Για ένα παράδειγμα καταστατικού ΑΜΚΕ φορέα Κ.Αλ.Ο μπορείτε να δείτε το καταστατικό του Dock)

Υπεύθυνες δηλώσεις                                                                

 Υπέυθυνη Δήλωση (/Μη) Συμμετοχής σε Άλλη ΚΟΙΝΣΕΠ [doc]                  Υπεύθυνη Δήλωση (/Μη) Συμμετοχής σε Άλλo Συν.Εργ. [doc]

Βάσει νόμου (παρ.6 αρθ.14 4430/2016), μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα. Γι’αυτό κατά τη σύσταση καλούνται όλα τα μέλη να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. είτε, εφόσον συμμετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., να δηλώσουν τα στοιχεία της για να ελεγχθεί ότι δεν έχουν  ίδια δραστηριότητα με την υπο σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Το ίδιο ισχύει και για τους Συν.Εργ. 

Υποδείγματα Πρακτικών για τη σύσταση 

Για Κοιν.Σ.Επ.:                                                                                                     Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για 1η εκλογή Διαχειριστή [doc]                           Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για 1η εκλογή Διοικούσας Επιτροπής [doc]    Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής για συγκρότηση [doc] 

Για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων:                                                                       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για 1η εκλογή Διαχειριστή [doc]                         Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για 1η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου [doc]  Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότηση [doc]

Οι υποσημειώσεις στα υποδείγματα πρακτικών είναι βοηθητικές και θα πρέπει να αφαιρεθούν με την ολοκλήρωση της συγγραφής των πρακτικών. 

Λοιπές οδηγίες – Αιτήσεις  

 Σύντομος οδηγός σύστασης της Διεύθυνσης Κ.Αλ.Ο. [pdf]                         Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας kalo.yeka.gr [pdf]                                               Τι αφορά κάθε τύπος αίτησης [pdf]                                                                       Αίτηση Υποβολής Κατασταστικού σε Φυσική Μορφή [doc]                   Κατάλογος ΚΑΔ [xlxs]