Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, βασισμένος στις αξίες της αλληλεγγύης, της αειφορίας, του συνεργατισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναφέρονται σε αυτήν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που θέτουν ως προτεραιότητα τη συλλογική ωφέλεια των μελών της, τον κοινωνικό σκοπό, την εμβάθυνση της δημοκρατίας, τη μη κερδο-κεντρική λειτουργία, την οριζόντια διοίκηση. Στοχεύει να επηρεάσει και τους τρεις αναγνωρισμένους τομείς της οικονομίας: τον ιδιωτικό, το δημόσιο και το μη κερδοσκοπικό τομέα και γι’αυτό το λόγο μπορεί να έχει μετασχηματιστικό χαρακτήρα.