Τοπική Ανάπτυξη

Τοπική Ανάπτυξη

Προσεγγίζουμε την τοπική ανάπτυξη ως βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα με επίκεντρο τις κοινωνικές σχέσεις, τον φυσικό και πολιτισμικό χώρο μιας περιοχής. Μέσα από α) τον συμμετοχικό σχεδιασμό, β) την μη-τυπική μάθηση, γ) τη δικτύωση, διαμορφώνουμε το πλαίσιο και καλούμε τους εμπλεκόμενους ανθρώπους και φορείς να συνδιαμορφώσουν. Στην διαδικασία αυτή βλέπουμε τον ρόλο μας ως συντονιστή, διευκολυντή και συμμετέχοντα ενώ εφαρμόζουμε την έρευνα δράσης με έμφαση στη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.