Δημόσιες Πολιτικές

Δημόσιες Πολιτικές

Οι Δημόσιες Πολιτικές είναι οι θεσμικά κατοχυρωμένες προτάσεις ή το σύνολο των αποφασισμένων διατάξεων, όπως οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές και δράσεις.
Η Κ.Αλ.Ο ως προσέγγιση διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής, προς μια κατεύθυνση όπου οι πολίτες δεν θα είναι απλοί αποδέκτες αλλά θα συμμετέχουν πιο ενεργά στη συνδιαμόρφωση και συμπαραγωγή τους σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.