Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
1/9/2018 - 31/8/2021
Επικοινωνία
Χρηματοδότηση
Erasmus+

Γενικά

Το Dock, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SSE_VET2: Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που υλοποιείται από πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις και την πανευρωπαϊκή δικτύωση για την Κ.ΑΛ.Ο Ripess EU.

Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) στην Ευρώπη, μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδευτών στην επαγγελματική κατάρτιση. Ένας από τους κύριους στόχους, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξης νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή Κ.Αλ.Ο. σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αναζητώντας την καινοτομία στα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (E.E.K), επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών, μέσω της ενσωμάτωσης εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων στις ιδέες και τις στάσεις τους.

Δράσεις

Εταίροι του Προγράμματος