Καταστατικό

Καταστατικό

Μια μικρή εισαγωγή

Μετά από εξέταση των διαθέσιμων νομικών μορφών, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας. Η επιλογή έγινε με δεδομένη την πρόθεση και την ανάγκη οι βασικοί σκοποί του εγχειρήματος να διατηρήσουν και ουσιαστικά αλλά και τυπικά έναν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η προβλεπόμενη λειτουργία της ΑΜΚΕ, τα διοικητικά της όργανα, αλλά και η μη υποχρέωση παραγωγής εσόδων από τις βασικές της δραστηριότητες ήταν στοιχεία τα οποία μας ώθησαν προς αυτή την επιλογή. Τέλος, η ευελιξία των οργάνων και η δυνατότητα να οργανωθεί και να λειτουργήσει το εγχείρημα οριζόντια και με βάση τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν ένα εγχείρημα ως φορέα ΚΑΛΟ, επιβεβαίωσαν την επιλογή μας.

Ακολουθεί το κείμενο του καταστατικού το οποίο συμφώνησε και συναποδέχτηκε η ομάδα μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας »

Άρθρο 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. ΑΚ, και υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 2 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η Επωνυμία της Εταιρίας  είναι: «Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας » με διακριτικό τίτλο «Dock ».

Άρθρο 3 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα δε, διεύθυνση εγκατάστασης αυτής η οδός Έσλιν αρ. 14.

 Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να αναχθούν παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, ήτοι εντός του Δήμου Αθηναίων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 5 – ΣΚΟΠΟΙ

Η εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας των  πολιτών και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας  και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός φορέας, στοχεύοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνολικού εναλλακτικού συστήματος παραγωγής, εργασίας, κατανάλωσης και ζωής κατά τρόπο που θα προάγεται το «συλλογικό συμφέρον» και θα επαναπροσδιορίζεται η έννοια του κοινού αγαθού  επί τω τέλει  την ικανοποίηση των αναγκών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών σκοπών σχετικά με την αλληλεγγύη, την ισότητα και το περιβάλλον.

Ειδικότερα σκοπός της εταιρείας είναι:

 - Η προώθηση, ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών, αξιών και αρχών  της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας εφεξής (Κ.Αλ.Ο),  του συνεργατικού πνεύματος, της συνεταιριστικής παιδείας και της αυτοδιαχείρισης στην οικονομία.

- Η διάδοση και υποστήριξη του τρόπου λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του τομέα της Κ.Αλ.Ο.

- Η  ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, που σκοπό θα έχουν την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των δημόσιων αρχών και άλλων νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας.

 - Η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς υφιστάμενες ή υπό σύσταση φορείς  της Κ.Αλ.Ο, όπως ενδεικτικά προς τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς εργαζομένων, τους Συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, τους αγροτικούς και αστικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές επιχειρήσεις ή και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων - συλλογικοτήτων, όπως ενδεικτικά προς μη κερδοσκοπικά σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες  αλλά και η συνδρομή στην δημιουργία – ίδρυση – σύσταση  και λειτουργία των ως άνω φορέων, δομών και νομικών προσώπων..

- Η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έτσι ώστε μέσα από την οργάνωση, την ανταλλαγή ιδεών και  πρακτικών  αλλά και τον συντονισμό των δράσεων η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

- Η εκπαίδευση τόσο μελών διάφορων φορέων της Κ.Αλ.Ο όσο και κάθε φυσικού και νομικού  προσώπου που εκδηλώνει ενδιαφέρον ενασχόλησης με υφιστάμενες και υπό σύσταση φορείς της Κ.Αλ.Ο, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

- Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς, σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους ως και η συνδρομή και υποστήριξη στην σύσταση και λειτουργία αυτών.

- Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και Κ.Αλ.Ο με στόχο την ορθή χρήση των φυσικών και παραγόμενων πόρων, την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την διαχείριση των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση των μηδενικών απορριμμάτων (zero waste), την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας στην παραγωγική και επιχειρηματική διαδικασία, την διαχείριση της εταιρικής περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, την μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς των κοινοτήτων. 

- Προώθηση δράσεων Δίκαιου Αλληλέγγυου Εμπορίου με σκοπό την υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων παραγωγών, την ανάπτυξη εναλλακτικών διατροφικών και προμηθευτικών αλυσίδων διανομής, την ευαισθητοποίηση καταναλωτών και την αλλαγή των κανόνων και πρακτικών του συμβατικού διεθνούς εμπορίου.  

Άρθρο 6
ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία θα  έχει ως αντικείμενο, δραστηριότητας μεταξύ άλλων, την διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ( ίδιων, Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Εθνικών, Περιφερειακών, Δημοτικών  και  άλλων ) ενώ θα αξιοποιεί  την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις της.

Γενικά η εταιρία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και ενδεικτικά  κυρίως με:

Ι. Την οργάνωση γραφείων.

ΙΙ. Την δημιουργία ενός (φυσικού) χώρου (- υποδομής), στον οποίο δεν αποκλείεται να εδρεύει και η ίδια η εταιρεία, ο οποίος όμως συνάμα θα αποτελεί χώρο φιλοξενίας και διαλόγου (forum) μεταξύ διάφορων συλλογικοτήτων, εργασίας και δράσεων που σκοπό θα έχουν στην πραγματοποίηση των στόχων της εταιρείας. Ειδικότερα στον ως άνω χώρο και στα πλαίσια πάντα του σκοπού της εταιρείας δύναται, ενδεικτικά, να:

α) υπάρχει μόνιμο στελεχικό δυναμικό παροχής πληροφοριών, και τεχνικών γνώσεων τόσο σε υφιστάμενες δομές όσο και σε υπό σύσταση  καθώς επίσης και σε φυσικά μέλη που επιθυμούν την συμμετοχή τους σε αυτές.

β) δραστηριοποιούνται διάφορες ομάδες εργασίας  της εταιρείας  και διάφορες δομές – συλλογικότητες είτε κατ’ιδίαν η κάθε μία ξεχωριστά είτε από κοινού στα πλαίσια του κοινού στόχου και οράματος.

γ) συστεγάζονται – εδρεύουν διάφορες συλλογικότητες –  φορείς της  ανταλλάσσοντας τοιουτοτρόπως ιδέες υπηρεσίες και αγαθά.

δ) προετοιμάζονται σε κάθε επίπεδο νέες εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς – δημιουργία συστάδων (clusters) – θερμοκοιτίδες (incubators).

Γενικά στον ως άνω χώρο δύνανται να πραγματοποιηθούν corpus and animus το σύνολο των δράσεων και των σκοπών της εταιρείας προς τούτο δε δύναται να λειτουργεί βιβλιοθήκη, εντευκτήριο , χώρος έκθεσης προϊόντων κτλ

ΙΙI. Την διοργάνωση ομιλιών, εκθέσων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων  εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού  χαρακτήρα πάνω σε ζητήματα της Κ.Αλ.Ο και της συνεταιριστικής παιδείας,  μέσω κατάρτισης και εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων.

ΙV. Την έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και περιοδικών, την προώθηση του σκοπού μέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Eνημέρωσης και του Internet καθώς και την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

V. Την πραγματοποίηση μελετών και συνεργασιών με συλλογικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

VI. Την προώθηση των συνεργασιών με ευρύτερες ενώσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλες αρχές για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας και του κοινωνικού συνόλου.

VIΙ. Την ενίσχυση με κάθε δυνατή μορφή (εκπαίδευση, μελέτη, εφαρμογή, οικονομική συνδρομή- ενίσχυση, διαχειριστική βοήθεια ή και συμμετοχή) συνεταιρισμών ή μη κερδοσκοπικών εταιριών που συνάδουν με τους στόχους της εταιρίας.

VIII. Την συμμετοχή της εταιρίας, μόνης ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα σε ενέργειες όπως Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των κατά τα άνω σκοπών της εταιρίας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και στόχων η εταιρία δύναται να στελεχώνεται με κατάλληλο επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό και να εξοπλίζεται με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Στην παραπάνω περίπτωση η εταιρεία θα εφαρμόσει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.

Άρθρο 7 – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8 – ΜΕΛΗ

Εισδοχή νέων μελών, τα οποία δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στην εταιρεία γίνεται με συναινετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία μέλος της με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, εφόσον η δράση του παρεμποδίζει την λειτουργία της ή αντιβαίνει στους σκοπούς της ή παραβιάζει τις απορρέουσες από το νόμο ή το καταστατικό υποχρεώσεις.

Άρθρο 9 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή μέλους στην εταιρεία, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τους Διαχειριστές, οι οποίοι φέρουν την αίτηση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη
Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 8.

Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση.

Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας.

Μέλη της εταιρείας νοούνται οι εταίροι αυτής, ήτοι οι υπογράφοντες το παρόν ιδρυτές καθώς και όσοι ήθελε εισέλθουν στο μέλλον.

Η εταιρεία όμως μπορεί να εγγράφει και μέλη – φίλους χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, τα οποία και δύνανται να μετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και να συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων της. Οι φίλοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπου μπορούν να λάβουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις και παρατηρήσεις στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου καθώς και του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι ενώ δεν συνυπολογίζονται στην επίτευξη απαρτίας. Επιπροσθέτως δεν συμμετέχουν στην διοίκηση και  την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς επίσης ούτε στα οικονομικά αυτής  και αντιστοίχως τα μέλη αυτά δεν έχουν οιασδήποτε μορφής αξίωση (οικονομική ή μη) έναντι της εταιρείας.

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 600,00 Ευρώ .

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα ως εισφορά από όλους τους συμβαλλόμενους, ήτοι από 100 € έκαστος (12 εταίροι Χ 100,00€ = 1.200,00 €).

Επιπροσθέτως τα κάτωθι μέλη πέραν της ως άνω εισφοράς τους εξ Ευρώ 100 € έκαστο εξ’ αυτών  θα εισφέρουν στην εταιρία τις κάτωθι γνώσεις και δεξιότητές τους.

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας μπορούν να  προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής δράσης της, όπως εισφορές των μελών, δωρεές τρίτων και των μελών σε χρήμα και είδος, δωρητών, και υποστηρικτών ή χορηγών, από κληρονομιές ή κληροδοσίες (με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής), από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις  του κράτους, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, την εκπόνηση, συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως και λοιπών διαφόρων προγραμμάτων με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητες της εταιρίας και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της ( χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ).

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 του ΑΚ.

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.

Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής της εταιρίας, η περιουσία της μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα. Η μετατροπή της εταιρίας μπορεί να γίνει μόνο σε νομική μορφή εταιρίας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, η περιουσία της περιέρχεται σε σωματεία, μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον».

Άρθρο 10 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Άρθρο 11 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στους  διαχειριστές, ( 3 στο σύνολο ) της εταιρείας οι οποίοι εκλέγονται  από την Γενική Συνέλευση των μελών. Η θητεία τους είναι ετήσια και από κοινού ή χωριστά, ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία.  Αν ένας από τους διαχειριστές εταίρους εναντιώνεται στη διενέργεια μιας πράξης πριν την εκτέλεσή της, ο διαχειριστής οφείλει να μην την τελέσει. Οι διαχειριστές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δύνανται να συνέρχονται σε σώμα κατόπιν αιτήματος ενός εξ’ αυτών και να αποφασίζουν από κοινού για τα ζητήματα που προκύπτουν. Για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται ομοφωνία.

Ειδικότερα,

– Οι διαχειριστές προβαίνουν  κατ’ αποκλειστικότητα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ήτοι  εκτελούν κάθε πράξη διαχειρίσεως προβλεπόμενη από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

– Η εξουσία διαχείρισης των διαχειριστών καταλαμβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρείας. Ως πράξεις συνήθους διοίκησης νοούνται όλες οι αποφάσεις και ενέργειες, για τις οποίες δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

– Οι διαχειριστές διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρείας και αποφασίζουν για κάθε θέμα σχετικό με την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, εξειδικεύουν τον τρόπο και επιλέγουν τα μέσα εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

– Οι διαχειριστές καθορίζουν το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και αποφασίζουν τη λήψη  κάθε πρόσφορου μέτρου για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την  επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

-Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, των Δικαστηρίων και έναντι όλων εν γένει των τρίτων.

– Καταρτίζουν και υποβάλουν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της εταιρείας καθώς και τον ισολογισμό της. Να επιμελούνται για την τήρηση των κατά νόμο βιβλίων

– Οι διαχειριστές εταίροι έχουν το δικαίωμα με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο θα βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα ή δικηγόρο να εξουσιοδοτούν τους λοιπούς εταίρους ή τρίτους για την εκτέλεση μεμονωμένων πράξεωνς διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Ενδεικτικά κάθε διαχειριστής δύναται:

  1. Να εκτελεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για τις οποίες δεν είναι αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική Συνέλευση.
  2. Να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια στις συναλλαγές και στις σχέσεις της εταιρείας με τους τρίτους. Να εισπράττει κάθε απαίτηση από τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία, και να προβαίνει σε κάθε πληρωμή. Να εκδίδει, εξοφλεί, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί εις διαταγή τρίτων συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, πάσης φύσεως φορτωτικά έγγραφα κλπ. Να εκτελεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή.
  3. Να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο και εκπροσωπώντας την εταιρεία με κάθε νόμιμο τρόπο.
  4. Να καταρτίζει και να υπογράφει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου)
  5. Να προσλαμβάνει προσωπικό και να καταρτίζει συμβάσεις έργου, εργασίας, παροχής υπηρεσιών με εταίρους ή τρίτους και να καθορίζει τους μισθούς κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της γενικής συνέλευσης
  6. Να αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις και παραχωρήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Σε περίπτωση που για την αποδοχή των ως άνω δικαιοπραξιών απαιτεί ται η εκτέλεση όρου, η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν εγκρίσεως της γενικής συνέλευσης.
  7. Να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας
  8. Κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης να προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες της δράσης της εταιρείας και να ιδρύει παραρτήματα και υποκαταστήματα (κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης)
  9. Να διοργανώνει οιασδήποτε μορφής εκδήλωση για τις ανάγκες και τους σκοπούς της εταιρείας
  10. Να εκπροσωπεί με οποιοδήποτε τρόπο την εταιρεία εκτελώντας οποιαδήποτε ενέργεια για τη συμμετοχή της εταιρεία σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Άρθρο 12 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται  σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο κατόπιν προσκλήσεως ενός από τους διαχειριστές της εταιρείας μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόσκληση 10 μέρες πριν, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο τόπος και ο ακριβής χρόνος που θα συνέλθει.  Έκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης ενός εκ των διαχειριστών ή κατόπιν αιτήματος του 1/3 των εταίρων.

 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της. Αν δε σχηματιστεί η απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου μετά από (επτά) 7 ημέρες  οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών, όχι όμως όταν είναι μικρότερος των τριών μελών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία, των 2/3  των παριστάμενων μελών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα πέμπτο (1/5) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων  είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων:

- Τροποποίηση του καταστατικού.

- Είσοδος νέου εταίρου και διαγραφή παλαιού εταίρου.

- Σύντμηση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

- Μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

- Εκλογή των διαχειριστών της εταιρείας και η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

- Σύσταση, έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ή οποιουδήποτε άλλου κανονισμού.

-  Συμμετοχή της εταιρείας σε τρίτα νομικά πρόσωπα.

- Έγκριση πεπραγμένων, ισολογισμού και προϋπολογισμού.

- Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ανατίθεται στη Γενική Συνέλευση με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 13 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 14 – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρ. 765 επ του Α.Κ.) θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ.

Άρθρο 15

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο.

Για να κατεβάσετε το Καταστατικό σε μορφή PDF πατήστε ΕΔΩ