Επιχειρηματική Υποστήριξη

Επιχειρηματική Υποστήριξη

Ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τα εγχειρήματα της Κ.Αλ.Ο. και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της κάθε ομάδας

Μορφές Υποστήριξης

Dock Mentoring

Είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης που απευθύνεται σε ομάδες, εστιασμένη στη σχέση και τη συνεργασία που δημιουργείται μεταξύ των συμβούλων και της ενδιαφερόμενης ομάδας.

Το Dock Mentoring προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες της κάθε ομάδας ενώ συνδυάζει όλες τις μορφές υποστήριξης, όπως εξειδικευμένη συμβουλευτική, coaching, ειδικά εργαλεία & μεθοδολογίες. Η ολιστική υποστήριξη της ομάδας, για την ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης αποτελεί για μας προτεραιότητα.

Dock Coaching

Αφορά στην εξειδικευμένη υποστήριξη σε συγκεκριμένες θεματικές (επιχειρηματικό μοντέλο στη Κ.Αλ.Ο, οργάνωση και διοίκηση ομάδας, marketing),  προκειμένου η ομάδα να αναπτύξει το δικό της ιδιαίτερο μοντέλο. Το coaching περιλαμβάνει 3-4 συναντήσεις και αφορά την στενή συνεργασία μεταξύ των συμβούλων και της ομάδας.

Dock Training

Αφορά στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένες θεματικές, προκειμένου η ομάδα να ενημερωθεί και να λάβει σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες τα οποία θα της χρησιμεύσουν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Το Training δύναται να ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση.

Ενδεικτικές Θεματικές

Η στρατηγική αναφέρεται στο γενικότερο μακροπρόθεσμο πλάνο ενός εγχειρήματος και δίνει απαντήσεις στα εξής θεμελιώδη ερωτήματα: Πού θέλουμε να πάμε, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιές είναι οι αξίες μας, σε τι παρεμβαίνουμε, ποίοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας. Η αποτύπωση της στρατηγικής περιλαμβάνει το όραμα, τον σκοπό, τη θεωρία αλλαγής, την ανάλυση του περιβάλλοντος & τη στρατηγική στόχευση.

O κοινωνικός αντίκτυπος στηρίζεται στην επίδραση που έχει ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα προϊόν, μια υπηρεσία σε μια πιεστική κοινωνική πρόκληση. Η αποτύπωσή του είναι ο τρόπος για να δούμε αν το αποτέλεσμα των δράσεων που σχεδιάζουμε αφήνει κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο προκαλεί μια αλλαγή (από το κοινωνικό πεδίο, το οικονομικό πεδίο μέχρι την συμβολική και ιδεολογική σφαίρα). Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών, την θεωρία αλλαγής, το μοντέλο & τους δείκτες μέτρησης.

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η βάση της επιχειρηματικότητας και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί, προσφέρει και αποκομίζει αξία. Συγκεκριμένα περιγράφει: Ποίοι είναι οι πελάτες/ωφελούμενοι, πώς τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, ποιές ανάγκες καλύπτει, τι τους προσφέρει, μέσω ποιών πόρων επιχειρεί, και τέλος πώς παράγει κέρδος. Έμφαση δίνεται στο να βρεθούν εναλλακτικά σενάρια αλλά και να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα της ομάδας.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Κ.Αλ.Ο είναι η συλλογική διάσταση και ο δημοκρατικός σχεδιασμός του φορέα. Συλλογική ιδιοκτησία, οικονομική δημοκρατία, εμπλοκή όλων των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ζητήματα που μας απασχολούν. Έμφαση δίνεται στο να βρεθεί ένα μοντέλο διοίκησης με οριζόντια λειτουργία που να ταιριάζει στην ομάδα, να αποτυπωθούν οι διαφορετικοί ρόλοι, να οριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους και να οριστεί το μοντέλο διαχείρισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με αποτελεσματικό και συνεργατικό τρόπο.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι υβριδική και ενώ αφορά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ενσωματώνει επιτυχημένες πρακτικές και μεθοδολογίες που συναντάμε στην αγορά. Θα εργαστούμε πάνω στις βασικές αρχές και προϋποθέσεις της οικονομικής βιωσιμότητας, στην οικονομική διαχείριση σε έναν συνεταιρισμό καθώς και στην επιλογή δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Το Marketing ως αντικείμενο ενασχόλησης είναι όλη η διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων που απευθύνεται η επιχείρηση. Έμφαση δίνεται στο να οριστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ανάγκες τους και να επιλεχθούν οι κατάλληλες δράσεις προώθησης και διανομής. Επίσης μελετάμε τους τρόπους που μπορούμε να ενσωματώνουμε την υπευθυνότητα στην κλασική τακτική Marketing (προϊόν, τιμή, τοποθεσία, προώθηση, διαδικασίες, φυσική υποδομή, συμμετέχοντες, συνεργασίες).

Η ανάπτυξη πωλήσεων αφορά σε ομάδες που απευθύνονται στην αγορά σε B2B (Business to Business) ή σε B2C (Business to Client) περιβάλλον. Εστιάζουμε στο πώς μπορεί η ταυτότητα ενός φορέα Κ.Αλ.Ο να επηρεάσει ακόμη και τις κλασικές εμπορικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει σχεδιασμό εμπορικής πολιτικής, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, κοινό απεύθυνσης, κατηγοριοποίηση πελατών (ABC ανάλυση) ή/και δυνατότητες ανάπτυξης πελατολογίου, στρατηγική πωλήσεων, στοχοθεσία με δείκτες μέτρησης και σύστημα παρακολούθησης, κινήσεις & εργαλεία πωλήσεων, διαχείριση και εκπαίδευση πελατών, διαχείριση παραπόνων.

Η επικοινωνία στην Κ.Αλ.Ο αφορά στην εξωστρέφεια της ομάδας και του φορέα τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και μέσα από τη χρήση ψηφιακών μέσων. Εφαρμόζουμε μια διακαναλική προσέγγιση που πιστεύουμε ότι ταιριάζει καλύτερα σε μικρές ομάδες και εστιάζουμε στην διασύνδεση των διαφορετικών μέσων. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών, τη στρατηγική επικοινωνίας, τη στοχοθεσία, το πλάνο δράσης, την ανάπτυξη του μίγματος καναλιών & μέσων, καθώς και τους δείκτες μέτρησης.

Οι Υπηρεσίες Ίδρυσης αφορούν στην ενημέρωση και συνεχή πληροφόρηση για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Κ.Αλ.Ο.(νόμος 4430/2016). Περιλαμβάνει νομικές και λογιστικές πληροφορίες, κριτήρια για την επιλογή νομικής μορφής, υποστήριξη στη συγγραφή καταστατικού, υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες ίδρυσης, εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο, έκδοση πιστοποιητικού μέλους και εκπαίδευση στη χρήση της πλατφόρμας του Μητρώου.

Πείτε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Θέλετε να αναλύσουμε την ιδέα ή την δραστηριότητά σας;

Απαντήστε στις ερωτήσεις του εργαλείου διάγνωσης και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. 

Η διάγνωση του εγχειρήματος είναι μια διαδικασία που βοηθάει την ομάδα να αντιληφθεί λεπτομέρειες και πιθανούς κινδύνους της επιχειρηματικής ιδέας. Η διάγνωση είναι μια ποιοτική ανάλυση στοιχείων που λαμβάνουμε από το ίδιο το εγχείρημα. Οι πληροφορίες αναλύονται ως προς συγκεκριμένους δείκτες και περιλαμβάνουν τη σχέση του εγχειρήματος με την Κ.ΑΛ.Ο, θέματα βιωσιμότητας και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και όσα αφορούν την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Η διάγνωση παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο 

338555120_241974344869982_3200176069167218310_n

Υπηρεσιες Υποστηριξης