Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα είδη υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουμε και απευθύνονται σε υπό σύσταση ή υφιστάμενους φορείς, σε κοινωνικές επιχειρήσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε υποστηρικτικούς φορείς που προωθούν την Κ.Αλ.Ο:

  • Επιχειρηματική Υποστήριξη: Ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τα εγχειρήματα της Κ.Αλ.Ο. και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της κάθε ομάδας.
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο & Σχέδιο Marketing: H εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν όλη ή μέρος της δραστηριότητάς τους. Η εκπόνηση σχεδίου marketing αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που θέλουν να σχεδιάσουν την είσοδο στην αγορά, είτε ως σύνολο δραστηριοτήτων, είτε σε μια επιμέρους δραστηριότητα.
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κ.Αλ.Ο: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε custom-made εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης, διαδικτυακά και σε μικτό περιβάλλον.
  • Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία που έχουμε αναπτύξει, χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα Κ.Αλ.Ο.
  • Case Studies: Νέα και υφιστάμενα εργχειρήματα Κ.Αλ.Ο στα οποία έχουμε προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης.

     

Επιχειρηματική Υποστήριξη
Επιχειρηματικό Σχέδιο & Σχέδιο Marketing
Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κ.Αλ.Ο
Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Case Studies