Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εδώ μπορείτε να δείτε τα είδη υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχουμε και απευθύνονται σε υπό σύσταση ή υφιστάμενους φορείς, σε κοινωνικές επιχειρήσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε υποστηρικτικούς φορείς που προωθούν την Κ.Αλ.Ο:

  • Επιχειρηματική Υποστήριξη: Ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τα εγχειρήματα της Κ.Αλ.Ο. και τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της κάθε ομάδας.
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο & Σχέδιο Marketing: H εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν όλη ή μέρος της δραστηριότητάς τους. Η εκπόνηση σχεδίου marketing αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς που θέλουν να σχεδιάσουν την είσοδο στην αγορά, είτε ως σύνολο δραστηριοτήτων, είτε σε μια επιμέρους δραστηριότητα.
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κ.Αλ.Ο: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε custom-made εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης, διαδικτυακά και σε μικτό περιβάλλον.
  • Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε Επιχειρηματικά & Εκπαιδευτικά Εργαλεία που έχουμε αναπτύξει, χρήσιμα για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα αλλά και για ενεργούς φορείς και εγχειρήματα Κ.Αλ.Ο.
  • Case Studies: Νέα και υφιστάμενα εργχειρήματα Κ.Αλ.Ο στα οποία έχουμε προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης.
  • Το εργαλείο διάγνωσης εγχειρημάτων ΚΑ.Λ.Ο. αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο που θέτει τα βασικά ερωτήματα προς τις ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν. Αφού το συμπληρώστε μπορείτε να μας το στείλετε και να ζητήσετε τη συμβουλή μας σχετικά με τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία του υπό σύσταση εγχειρήματος.

Κλείστε ραντεβού εδώ