Αρχική

Reclaim Economy

COOPERATIVISM, SUSTAINABILITY, SOCIAL JUSTICE ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που λειτουργεί συνεργατικά, με σκοπό την ίδρυση και την υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Πεδία Δράσης

Η Κ.Αλ.Ο έχει να προτείνει διαφορετικό περιεχόμενο και τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Εξερευνήστε τα πεδία που δραστηροποιούμαστε και μείνετε συντονισμένοι για νέα πεδία που διευρύνουμε.

Τι κάνουμε

Ενημέρωση, δικτύωση, επιχειρηματική υποστήριξη & διαχείριση έργων. Απευθυνόμαστε σε υπό σύσταση ή υφιστάμενους φορείς, σε κοινωνικές επιχειρήσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε υποστηρικτικούς φορείς που προωθούν την Κ.Αλ.Ο

Συμμετέχουμε

Δικτύωση στην Κ.Αλ.Ο είναι η οικοδόμηση σχέσεων με άλλα συνεργατικά εγχειρήματα για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς. Η δικτύωση σε ενώσεις και οικονομικές συνεργασίες αποτελεί προϋπόθεση για να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές της.