Στρατηγική & Κοινωνικός Αντίκτυπος

Στρατηγική & Κοινωνικός Αντίκτυπος

Αποτελεί το γενικό πλαίσιο του φορέα και περιλαμβάνει το σκοπό και το όραμα, τις αρχές και τις αξίες, τους ενδιάμεσους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινότητα. Η στρατηγική και ο κοινωνικός αντίκτυπος προσδιορίζονται με βραχυ-,μεσο-, ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Την αντιμετωπίζουμε σαν μία συμμετοχική διαδικασία που συντελεί σημαντικά στη μετατροπή ενός συνόλου ανθρώπων σε μια ομάδα εγχειρήματος στην Κ.Αλ.Ο.