Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

Μπορεί η σχετική νομοθεσία να περιορίζεται στο γνωστό  «ο ρυπαίνων πληρώνει», η περιβαλλοντική όμως υπευθυνότητα ενσωματώνει μεταξύ άλλων την αρχή της προφύλαξης, της δίκαιης αναδιανομής και της διαγενεακής ανισότητας. Ανάλογα με την δραστηριότητα και τη θέση του οργανισμού στην εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση, διάθεση & κατανάλωση), χρησιμοποιεί και καταναλώνει φυσικούς πόρους. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα προτάσσει την μέτρηση και την κριτική αξιολόγηση των πόρων που χρησιμοποιούνται (πρώτες ύλες, ενέργεια, μεταφορές και απορρίμματα), και την συνεχή βελτίωση υιοθετώντας πιο αειφόρες πρακτικές και κυκλικές διεργασίες.