Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας που έχει συστηματική εμπορική δραστηριότητα, δρα στην αγορά, έχει μία ξεκάθαρη κοινωνική αποστολή και θέτει όρια στην διανομή κερδών.
Στοχεύει στην επίλυση πιεστικών προβλημάτων όπως η εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, η καταπολέμηση της ανεργίας, η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και στην παραγωγή θετικού κοινωνικού αντικτύπου ευρύτερα.