Αρχές και θέσεις

Αρχές και θέσεις

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, βασισμένος στις αξίες της αλληλεγγύης, της αειφορίας, του συνεργατισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Κ.Αλ.Ο. αποτελείται από ένα σύνολο καθημερινών πρακτικών,  όπου η ευημερία της κοινωνίας ή μίας κοινότητας υπερτερεί του ατομικού συμφέροντος ενώ η εργασία οργανώνεται με όρους αυτοδιαχείρισης και συλλογικής ιδιοκτησίας.

Η Κ.Αλ.Ο. αποτελείται από το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, δημιουργείται στη βάση της κοινωνίας από ενώσεις προσώπων (grassroot), με στόχο την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.

Στοχεύει να επηρεάσει και τους τρεις αναγνωρισμένους τομείς της οικονομίας: τον ιδιωτικό, το δημόσιο και το μη κερδοσκοπικό τομέα. Τα βασικά χαρακτηριστικά που την διακρίνουν είναι: α) μη κερδο-κεντρική β) παράγει κοινωνική ωφέλεια (θετικό κοινωνικό αντίκτυπο) γ) είναι δημοκρατικά σχεδιασμένη δ) αποτελείται από ομάδες πολιτών ε) σχεδιάζει με βάση τοπικές ανάγκες.

Πεδία όπως το περιβάλλον, η εστίαση, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η τροφή, οι υποδομές, τα χρηματοοικονομικά, αλλά και ο τουρισμός είναι μόνο κάποια από τα πεδία στα οποία η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί και να καινοτομήσει.

Αρχές λειτουργίας

Οι αρχές λειτουργίας μας είναι σύμφωνες με τις αρχές της  Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. Αττικής “Συντονισμός”

Ισονομία – Ισότητα: Τα εγχειρήματα προωθούν την ισότητα μεταξύ των μελών τους ανεξαρτήτως της οικονομικής συμμετοχής. Το εγχείρημα λειτουργεί στη βάση των αποφάσεων της συνέλευσης η οποία αποτελεί και το αποφασιστικό όργανο του κάθε εγχειρήματος ενώ ο έλεγχος του εγχειρήματος γίνεται αποκλειστικά από τα μέλη του. Ο καταμερισμός εργασίας γίνεται με στόχο  την ενδυνάμωση του ατόμου και της συνεταιριστικής συνείδησης.

Εργασιακά ζητήματα μεταξύ μελών: Oι εργαζόμενες/οι των εγχειρημάτων θεωρούν εαυτούς/ές συνεταιρισμένες/ους εργαζόμενους/ες και όχι ιδιοκτήτες/τριες ή εργοδότες/τριες. Το κάθε μέλος δεν είναι ιδιοκτήτης/τρια του εγχειρήματος, ούτε εργοδότρια/της των εργαζομένων – μη μελών. Η συν-ευθύνη και η συναπόφαση, ως βασικά στοιχεία της συνεργατικής συνείδησης  και της οικονομικής ισοτιμίας είναι ο στόχος.

Εργασιακές σχέσεις με μη μέλη: Να μην υπάρχει καμία είδους εκμετάλλευση εργαζομένου/ης μη μέλους από το εγχείρημα ή από κάποιο από τα μέλη του. Να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα στην εργασία με σεβασμό στα ατομικά και εργασιακά δικαιώματα.

Κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση: Οι δραστηριότητες των εγχειρημάτων να έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο στις κοινότητες, στις γειτονιές που δρουν και στην κοινωνία συνολικά. Η παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών να γίνεται με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο απέναντι στους αποδέκτες, στους συνεργάτες, στο περιβάλλον.

Προτεραιότητες εγχειρημάτων «προς τα έξω»

Συνεργασία μεταξύ εγχειρημάτων και διαφάνεια στις συναλλαγές: Προωθείται η συνεργασία και η μόνιμη δικτύωση μεταξύ των φορέων. Η διάδοση της συλλογικής γνώσης και των συνεργατικών πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα των δικτυώσεων. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην περαιτέρω στήριξη του οικοσυστήματος έτσι ώστε να παραμένουν τα εγχειρήματα οικονομικά βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα.

Σύνδεση και συνεργασία με άλλα δίκτυα Κ.Αλ.Ο: Προωθείται η συνεργασία και δικτύωση με άλλα δίκτυα Κ.Αλ.Ο, σύμφωνα με τις αρχές του συνεργατισμού και την Κ.Αλ.Ο.

Κοινωνική Δικαιοσύνη: Ο χαρακτήρας των εγχειρημάτων είναι δημοκρατικός, αντιφασιστικός, αντισεξιστικός, αντιρατσιστικός, φεμινιστικός και οικολογικός και ως εκ τούτου συμπεριφορές που παραβιάζουν τα ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές εντός των εγχειρημάτων. Τα εγχειρήματα προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και στέκονται αλληλέγγυα στις κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες με αντίστοιχο προσανατολισμό.

Περισσότερα για εμάς