Μη Τυπική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Μη Τυπική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι μία οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που ωστόσο έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.
Παραδείγματα μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η περιβαλλοντική, η κατάρτιση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων.