Νόμος για την Κ.Αλ.Ο

Σχετικά

ΓΕΝΙΚΑ

Στο εργαλείο αυτό θα βρείτε όλο το κείμενο του νόμου 4430/2016 για την Κ.Αλ.Ο, την αιτιολογική έκθεση, καθώς και σχετικές αποφάσεις/τροπολογίες.

Το πλήρες κείμενο του νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για την ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Σχετικές αποφάσεις / τροπολογίες: Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/20

Το συνοδευτικό κείμενο του ν.4430 όπου αναλύεται το σκεπτικό και η πρόθεση του νομοθέτη.