Νoμοθεσία για την Κ.Αλ.Ο.

Σχετικά

ΓΕΝΙΚΑ

Εδώ θα βρείτε αρχεία σχετικά με την νομοθεσία της Κ.Αλ.Ο.: το κείμενο του νόμου 4430/2016, τον νόμο 1667/1968, την αιτιολογική έκθεση, καθώς και σχετικές αποφάσεις/τροπολογίες.

Νόμος 4430/2016 για την Κ.Αλ.Ο. [pdf]

Το πλήρες κείμενο του νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία για την ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.Α.λ.Ο [pdf] 

Υπουργική απόφαση Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) σχετική του ν. 4430/2016
αφορά την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Νόμος 1667/1986 για Αστικούς Συνεταιρισμούς [pdf – ocred]

Ο 1667/1986 είναι ο νόμος για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και λειτουργεί συμπληρωματικά στον 4430/2016. Στον 4430/2016 γίνεται πολύ συχνά παραπομπή στον 1667/1986 καθώς οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συν.Εργ. αποτελούν μορφές Αστικού Συνεταιρισμού. (Το αρχείο είναι σε μορφή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων -ocr- με δυνατότητα ψηφιακής αναζήτησης)

Αιτιολογική έκθεση ν. 4430 [pdf]

Το συνοδευτικό κείμενο του ν.4430 όπου αναλύεται το σκεπτικό και η πρόθεση του νομοθέτη.
Εγκύκλιος της Δ/σης ΚΑλΟ για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ [pdf]Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συν.Εργ. συστήνονται στο μητρώο Κ.Αλ.Ο. και ταυτόχρονα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ενδοϋπηρεσιακά. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι για βεβαιώσεις τροποποιήσεων καταστατικών και αλλαγές στα όργανα διοίκησης των Κοιν.Σ.Επ. και Συν.Εργ., είναι υπεύθυνο το μητρώο Κ.Αλ.Ο. και όχι το Γ.Ε.ΜΗ. (όπως ισχύει για τις υπόλοιπες νομικές μορφές).