Αρχεία για τη λειτουργία φορέων Κ.Αλ.Ο.​

Σχετικά

ΓΕΝΙΚΑ

Εδώ θα βρείτε αρχεία που είναι απαραίτητα για τις αιτήσεις των φορέων Κ.Αλ.Ο. προς το μητρώο: α) το πρακτικό της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης και το αρχείο υπολογισμού των Ε.Μ.Ε., για την υποβολή αίτησης πιστοποιητικού μέλους β) υποδείγματα πρακτικών για τις εκλογές, γ) υποδείγματα πρακτικών για τις τροποποιήσεις.

Όλα τα αρχεία αντλήθηκαν από την αρχική σελίδα της πλατφόρμας του μητρώου φορέων Κ.Αλ.Ο. kalo.yeka.gr

Υποδείγματα Πρακτικών για εκλογές                                       

Για Κοιν.Σ.Επ.:                                                                                                         Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διαχειριστή [doc]                         Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικούσας Επιτροπής [doc]     Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής για συγκρότηση [doc]     

Για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων:                                                                       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διαχειριστή [doc]                         Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου [doc]     Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότηση [doc]    

Υποδείγματα Πρακτικών για τροποποιήσεις, αλλαγές & λύση                                       

Υπόδειγμα Βιβλίου Μητρώου Μελών [xls] 

Για Κοιν.Σ.Επ.:                                                                                                        Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση Καταστατικού [doc]                        Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λύση Κοιν.Σ.Επ. [doc]                            Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης [doc]     

Για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων:                                                                     Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση Καταστατικού [doc]                         Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λύση Συν.Εργ. [doc]                               Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης [doc]   

*Το συγκεκριμένο αρχείο excell χρησημοποιηείται για τον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του τελευταίου 12μηνου που χρεαιάζεται να δηλωθεί στην αίτηση για πιστοποιητικό μέλους. Συμπληρώνουμε τις ημέρες ασφάλισης των εργαζομένων όπως αναγράφονται στις Α.Π.Δ. και ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα. Στο ένα φύλλο γίνεται ο υπολογισμός και στο δεύτερο φύλλο δίνεται ένα παράδειγμα συμπλήρωσης για την διευκόλυνση του χρήστη.