Επιχειρηματικά Σχέδια – Σχέδιο Marketing

H εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν όλη ή μέρος της δραστηριότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει α) την επιχείρηση και το περιβάλλον (όραμα, στόχοι, στρατηγική, αντικείμενο, ανάλυση αγοράς/πελατών/ανταγωνισμού), β) πλάνο Marketing, γ) επένδυση (τεχνική περιγραφή, εκτίμηση οικονομικού αποτελέσματος, χρηματοδότηση) και δ) οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που θέλετε να απευθυνθείτε για οικονομική ενίσχυση σε κάποιον φορέα ή πρόγραμμα χρηματοδότησης προσαρμόζουμε το σχέδιο στη μορφή που θα μας υποδείξετε.

Η εκπόνηση σχεδίου marketing αφορά υφιστάμενους και νέους φορείς Κ.ΑΛ.Ο που θέλουν να σχεδιάσουν την εισαγωγή ή ανάπτυξή τους στην αγορά, είτε ως σύνολο δραστηριοτήτων, είτε σε μια επιμέρους δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο marketing αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την στοχοθεσία και την τακτική σας (σε σχέση με την αγορά), την τιμολογιακή πολιτικής σας, την προώθηση και τη διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών σας, το ετήσιο σχέδιο δράσης και το κόστος των σχετικών αποφάσεων.