Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (50 ωρών σε 10 μέρες)

Α) Επιχειρηματικότητα στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Το πρόγραμμα

Η βάση της επιχειρηματικότητας μπορεί να περιγραφεί σε πέντε βασικά επίπεδα: πελάτες/ωφελούμενοι, προϊόν, αγορά, οικονομικό & επιχειρηματικό μοντέλο. Με ποιον τρόπο ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση δημιουργεί, προσφέρει και αποκομίζει αξία; Πόσο διαφορετικά μπορεί να προσδιοριστεί η επιχειρηματικότητα στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία;

Συγκεκριμένα προσδιορίζουμε: ποιοι είναι οι πελάτες/ωφελούμενοι, πώς τους προσεγγίζουμε, ποιες ανάγκες καλύπτουμε, τι τους προσφέρουμε, μέσω ποιων πόρων επιχειρούμε και τέλος πώς κερδίζουμε χρήματα. Έμφαση θα δοθεί στο να βρεθούν και να αντιμετωπιστούν πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Η επιχειρηματική λογική και η στρατηγική της
 • Οι πελάτες/ωφελούμενοι
 • Τα προϊόντα/υπηρεσίες
 • Η αγορά
 • Επιχειρηματικά οικονομικά θέματα
 • Το επιχειρηματικό μοντέλο
 • Προσδιορισμός και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση & βελτίωση της επιχειρηματικότητας

Στο τέλος της κατάρτισης θα γνωρίζετε όλα τα κομβικά σημεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα στη λογική της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Θα μπορείτε να σχεδιάζετε, να παρακολουθείτε, να ελέγχετε και να βελτιστοποιείτε μόνοι σας την πορεία της επιχειρηματικότητάς σας, γεγονός που θα ενδυναμώσει τη βιωσιμότητα του οργανισμού σας, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει την ικανότητα προσαρμογής σας σε νέες συνθήκες.

Β) Οργάνωση και διοίκηση σε μια επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Κ.ΑΛ.Ο είναι η συλλογική διάσταση και ο δημοκρατικός σχεδιασμός της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να ξεκινά από την ιδιοκτησία και να περνάει στην οικονομική συμμετοχή και στην εμπλοκή όλων των μελών στην καθημερινή διαχείριση του φορέα. Η ομάδα και η δημοκρατική συμμετοχή όλων είναι σημαντικό να οργανωθούν σωστά, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν και όχι να εμποδίζουν/δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία μας.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Συλλογική διοίκηση στην υπό σύσταση επιχείρηση: τι σημαίνει, πώς υλοποιείται;
 • Τυπικοί και άτυποι ρόλοι σε μια ομάδα
 • Καταμερισμός εργασίας μεταξύ των μελών/εργαζομένων:
 • Δημιουργία καμβά αρμοδιοτήτων
 • Διαχείριση συναντήσεων και τρόποι λήψης αποφάσεων: τι είναι καταλληλότερο για την ομάδα
 • Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας – Είσοδος Έξοδος μελών/εργαζομένων

Στο τέλος της κατάρτισης θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τον διαφορετικό τρόπο διοίκησης σε μια επιχείρηση με οριζόντια λειτουργία, να αποτυπώνετε τους διαφορετικούς ρόλους στην ομάδα σας, να καθορίζετε τις αρμοδιότητες του καθένα και της καθεμίας στην επιχείρησή σας και να διαχειρίζεστε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεσματικά και συνεργατικά.

Γ) Δημιουργία μιας επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας: Από την ιδέα στην ετοιμότητα

Πολλές φορές έχουμε μια ωραία, καινοτόμα ιδέα ή θέλουμε να επιχειρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία μας. Χρειάζεται όμως να ακολουθήσουμε μια σειρά βημάτων έτσι ώστε να κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία προτού ξεκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα. Λέγεται ότι ο σχεδιασμός χωρίς δράση είναι μάταιος. Ναι, αλλά η δράση χωρίς σχεδιασμό είναι μοιραία. Ο σχεδιασμός λοιπόν κρίνεται απαραίτητος για να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας, για να δουλευτεί η ομάδα, για να προετοιμαστούμε κατάλληλα!

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης θα δουλέψουμε τις εξής θεματικές:

 • Στοιχεία Στρατηγικού Σχεδιασμού (αποστολή, όραμα, αξίες και στοχοθεσία)
 • Κοινωνικός Αντίκτυπος & Κοινωνική Καινοτομία
 • Η επιχείρηση Κ.ΑΛ.Ο και το περιβάλλον της
 • Marketing Κ.ΑΛ.Ο & Οικονομική Βιωσιμότητα
 • Οργάνωση & Διοίκηση Ομάδας
 • Αποτελεσματικό Management
 • Διαδικασίες Ίδρυσης μιας επιχείρησης

Στο τέλος της κατάρτισης θα είστε σε θέση να πάρετε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, ενός συνεταιρισμού, ενός φορέα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Θα έχετε γνωρίσει όλα τα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού έτσι ώστε να εκκινήσετε με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να πραγματοποιήσετε την είσοδό σας στην αγορά.

Σεμινάριο για την επαγγελματική κατάρτιση στην Κ.ΑΛ.Ο προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (E.E.K) στην Κ.ΑΛ.Ο διάρκειας 40 ωρών σε 8 ημέρες. Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

 • Η ανάδειξη νέων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/τριών της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα προφίλ εκπαιδευτή/τριας Κ.ΑΛ.Ο σε διάφορους κλάδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • H αποτελεσματική ενσωμάτωση του περιεχομένου και των μεθοδολογιών της Κ.ΑΛ.Ο στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, φορέων Κ.ΑΛ.Ο, κοινωνικών φορέων, τοπικών φορέων) που συν-σχεδιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Η εμπέδωση της Έρευνας Δράσης και της Εκπαίδευσης σε Δράση όπου φέρνει κοντά το σχήμα θεωρία-πράξη-θεωρία
 • Η κατανόηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο στο τοπικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για κρίση, κριτική και κατά συνέπεια επαγγελματική γνώση