Ετήσια Έκθεση_2018 της Ειδ. Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ετήσια Έκθεση_2018 της Ειδ. Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Capture

[ αναδημοσίευση από https://kalo.gov.gr ]

Δημοσιεύτηκε χθες, η Ετήσια Έκθεση έτους 2018 της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στην Έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα, οι δράσεις, οι μελέτες, τα εργαλεία και οι εξελίξεις στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο., που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και μέχρι το καλοκαίρι του 2018, με στόχο τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και εδραίωση της Κ.ΑΛ.Ο. στην ελληνική κοινωνία.

Ακολουθεί η σύνοψη της Έκθεσης

ΣΥΝΟΨΗ

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο δημόσιο αρχείο, ανοιχτό σε όλους και όλες που ασχολούνται με τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας.

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εκτενής αναφορά στο ηλεκτρονικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (e-kalo), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Φεβρουαρίου 2018 και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση και συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Έτσι, από τις αρχές του 2018 η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία πρόσβαση έχουν όλοι οι πολίτες, εφ’ όσον έχουν πιστοποιηθεί από το σύστημα, αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. και, παράλληλα, συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Οι διαδικασίες, οι οποίες πλέον υλοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης, αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς επίσης και τη χορήγηση πιστοποιητικού Μέλους, βεβαιώσεων καταχώρησης τροποποιήσεων στοιχείων του Φορέα, βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών και βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προβλεπόμενες ενέργειες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2018, στις οποίες εντάσσεται η διασύνδεση του ηλεκτρονικού Μητρώου Κ.Α.Λ.Ο. με τα υπόλοιπα Υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και με τα Πληροφοριακά Συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αντλούνται σημαντικά οικονομικά στοιχεία των φορέων (π.χ. κύκλος εργασιών, κέρδη κ.λ.π.) απαραίτητα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., προκειμένου να διαμορφώνονται οι κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη και ανάπτυξή του.

Επίσης, περιλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, που πρόκειται να αναληφθούν το προσεχές χρονικό διάστημα και αφορούν την αποσαφήνιση της εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, αλλά και αναγκαίες τροποποιήσεις που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο για την Κ.Α.Λ.Ο. (Ν. 4430/2016) προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα που αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής στις Κοιν.Σ.Επ Ένταξης ενηλίκων χωρίς πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, στη μείωση του κατώτατου ορίου επιβολής προστίμων στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και στην αναδιατύπωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων. Στο ίδιο κεφάλαιο, επιπλέον, γίνεται αναφορά σε νομοθετικές εξελίξεις που σχετίζονται με την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο και, ειδικότερα, επισημαίνεται η δυνατότητα που παρέχεται πλέον μέσω της εφαρμογής του άρθρου 196 του «Κλεισθένη», να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικού ακινήτου σε Φορέα Κ.ΑΛ.Ο, που έχει την έδρα του ή ασκεί τη δραστηριότητα του στο συγκεκριμένο δήμο για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε έτη.

Στη συνέχεια, ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε μια σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με αρμόδιους φορείς (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. και αφορούσαν τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί (με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου) η απρόσκοπτη συμμετοχή των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις δύο μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα», τη διαχείριση του οποίου έχει το Βρετανικό Συμβούλιο και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η μία μελέτη, με αντικείμενο την υφιστάμενη συνεταιριστική νομοθεσία, παρουσιάζει μια σειρά ευρημάτων, καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων και στο τέλος προτείνει ένα σχέδιο νόμου για την ενοποίηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκθεση της προαναφερθείσας μελέτης, η ενοποίηση της κατακερματισμένης συνεταιριστικής νομοθεσίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη των συνεταιρισμών στην νέα ελληνική πραγματικότητα. Η δεύτερη μελέτη πραγματεύεται τη δημιουργία ενός κατάλληλου μοντέλου για την Ελλάδα που θα αφορά τις υπό πτώχευση, αφερέγγυες και ήδη πτωχευμένες επιχειρήσεις και τη μεταβίβασή τους σε πρωτοβουλίες της Κ.ΑΛ.Ο.

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η Μέτρηση Κοινωνικού Αντίκτυπου, που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο στη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στον πυρήνα αυτού του κεφαλαίου, ορίζεται η έννοια του κοινωνικού αντίκτυπου και αποσαφηνίζεται το τι είναι η «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου», ενώ παράλληλα περιγράφονται αναλυτικά σημαντικές έννοιες στη διαδικασία για την μέτρησή του (εισροή, δραστηριότητα, εκροές, αλλαγές, δείκτες, νεκρό βάρος, επιμερισμός αποτελέσματος κ.ά.), καθώς επίσης και οι αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τη «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου» (εμπλοκή ενδιαφερόμενων Μερών, κατανόηση των αλλαγών, αποτίμηση των σημαντικών αποτελεσμάτων, αποφυγή υπερβολών, διαφάνεια, επαλήθευση της διαδικασίας κ.ά.). Περιγράφονται, επίσης, αναλυτικά μια σειρά από προαπαιτούμενα τα οποία είναι σημαντικά για μια ορθή διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, όπως είναι ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών και η διαμόρφωση από τον φορέα μιας «θεωρίας της αλλαγής», ενώ παράλληλα γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ερωτημάτων που αναπτύσσονται στο εργαλείο μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου. Στο κλείσιμο της ενότητας αυτής, γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο. να διερευνήσει την ανάπτυξη ειδικής πιστοποιημένης σήμανσης (λογότυπο) για Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στόχος είναι η διαφοροποίηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών τους, από φορείς και αγαθά της συμβατικής οικονομίας, αλλά και η βελτίωση της βιωσιμότητας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, μέσω της ευκολότερης ταυτοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν από ευαισθητοποιημένους καταναλωτές με συγκεκριμένες προτιμήσεις, αλλά και αυξημένη αίσθηση της αξίας του φορέα από εργαζομένους, επενδυτές και χορηγούς που είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τις αξίες της Κ.ΑΛ.Ο.

Εκτός όμως από τη Μέτρηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου Κ.ΑΛ.Ο., στα επόμενα κεφάλαια (κεφάλαια 3 και 4) αναδεικνύονται μια σειρά άλλων κρίσιμων παραγόντων, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η πληροφόρηση, η δικτύωση και η συνεργασία, που συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση και ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας, η οποία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. προγραμματίζει και υλοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κατάρτισης, που σχετίζονται είτε με την εκπαίδευση και κατάρτιση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο, οι οποίοι θα λειτουργούν ως Κέντρα Στήριξης των φορέων του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο, είτε με την επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα που αφορούν το θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο. Έτσι μέσω του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προαναφέρθηκε, έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προορίζεται για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης και θα αναλάβουν να στηρίξουν τους φορείς του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., είτε πρόκειται για νέα εγχειρήματα, είτε για υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πρόκειται να διοργανώσει κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ενημερωθούν για το θεσμό της Κ.ΑΛ.Ο. και την ανάπτυξή της, καθώς και για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων. Παράλληλα όμως με αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τα οποία έχουν ενσωματώσει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, τόσο σε θεματικά πεδία των προπτυχιακών τους σπουδών, όσο και στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Στην αφετηρία της δημιουργίας αυτού του δικτύου συνεργασίας ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, παράλληλα, συνδιοργανώθηκε ημερίδα από την Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο και το Ε.Α.Π (27 Ιουνίου 2018) με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην υποστήριξη και τη μεγέθυνση του θεσμού της Κ.ΑΛ.Ο. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται, όπως συνοπτικά αναφέρεται στο κεφάλαιο 3, και η προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλους φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εξοικείωσης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έννοιες, αξίες και δράσεις που αφορούν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της δικτύωσης, συνεργασίας και ενημέρωσης, που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, εντάσσεται η 1η Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο ΑTHENS EXPO ’17, που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2017 και η οποία αποτελεί μία επιπλέον προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, να συστήσει δια ζώσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να προωθήσει τη δικτύωση των φορέων της, αλλά και να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. Στην βάση της επέκτασης αυτού του δικτύου επικοινωνίας, συνεργασίας και ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε και η 1η EXPO Κ.ΑΛ.Ο. Δυτικής Ελλάδας τον Ιούλιο του 2018, την οποία συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο και η ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 1η και 2η COOPEXPO, οι οποίες διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο και βασικός τους σκοπός ήταν η γνωριμία του κοινού με την ιδέα και την πραγματικότητα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς επίσης και η άμεση επαφή των κατοίκων της Αθήνας με πληθώρα κοινωνικών και συνεργατικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία ανέλαβε τη πρωτοβουλία να διοργανώσει κλαδικές συναντήσεις μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στόχος των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., με συγκεκριμένο κλαδικό προσανατολισμό, να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς γύρω από ζητήματα του κλάδου τους, να αποτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και η θέση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε αυτόν και, ταυτόχρονα, να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των φορέων κάθε κλάδου και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και, συνεπώς, η αλληλοβοήθεια του ενός φορέα προς τον άλλο. Τέλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και διάχυσης της πληροφορίας για θέματα που αφορούν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα (kalo.gov.gr). Παράλληλα, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθεί τη διάδραση και επικοινωνία με τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και το ευρύ κοινό.

Εν συνεχεία, στα Κεφάλαια 5 και 6 παρουσιάζεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα, μέσα από τη διοικητική καταγραφή του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. Τα στοιχεία για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., τα οποία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς στο ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο και εξετάζονται από το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., αποτυπώνουν μια σημαντική δυναμική που αναπτύσσεται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών φορέων της Κ.ΑΛ.Ο. και ο αριθμός των εργαζόμενων σε αυτούς, σε συνδυασμό με τον κύκλο εργασιών, παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάπτυξη του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας τα τελευταία έτη. Επιπλέον, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συγκεκριμένα κεφάλαια, η παρουσία της Κ.ΑΛ.Ο. και των φορέων της σταθεροποιείται ή ενισχύεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των φορέων που
δραστηριοποιούνται στους περισσότερους οικονομικούς κλάδους, καθώς και ο αριθμός των κλάδων που εμφανίζονται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στο Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση της μελέτης του οικοσυστήματος των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., καθώς και της μελέτης που αφορά στην μέθοδο και τα εργαλεία διαρκούς παρακολούθησης του πεδίου της Κ.ΑΛ.Ο., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προαναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη του οικοσυστήματος των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τις προσδοκίες του ίδιου του πεδίου.

Στο Κεφάλαιο 8 της Ετήσιας Έκθεσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. της περιόδου 2017-2023. Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης, γίνεται εκτενής αναφορά στους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο, καθώς επίσης και στις δράσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο της Κ.ΑΛ.Ο. κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και έχουν χρηματοδοτηθεί από τους παραπάνω πόρους. Όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται για τον Τομέα της Κ.ΑΛ.Ο., αυτοί προέρχονται κυρίως από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑνΕκ και ΕΠΑνΑΔ-ΔΒΜ και τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Αυτοί οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις/είδη ενίσχυσης, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση και αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις υποστήριξης και δράσεις άμεσων επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων σε νέους και υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Παράλληλα, η ίδρυση του Ταμείου Κ.ΑΛ.Ο., το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και βασικός του στόχος θα είναι η υποστήριξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, σχεδιάζεται με την υποστήριξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS). Τέλος, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο. σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχώρησε στη δημιουργία και εφαρμογή δύο Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους όπου απαιτούνται εγγυήσεις ή/και προκαταβολές. Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων Λογαριασμών, η οποία προέρχεται από το Εθνικό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα έχει σαν στόχο την ενίσχυση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη ρευστότητας.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 της Έκθεσης παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της Ετήσιας Έκθεσης 2018 εδώ