Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

BANNER 1-02

Τι καλύπτει
– Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€
και μέγιστο τα 50.000€.
– Η περίοδος υποβολής είναι από 23/10/2020 έως 20/11/2020.

Απευθύνεται σε όσους
–  Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
– Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
– Το άθροισμα των εξόδων (αγορές α’ υλών , εμπορευμάτων, λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσίες )
για το έτος 2019 να ξεπερνάει τις 10.000€

Απαραιτήτως
– Να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα
– Οι Κοινσεπ/ Συν. Εργαζομένων/ Αστικοί Συνεταιρισμοί να έχουν Πιστοποιητικό μέλους από
το Μητρώο Φορεών Κ.ΑΛ.Ο για το 2019
– Να κατέχουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ

Mεγαλύτερες πιθανότητες για επιδότηση
– Όσων ο τζίρος το διάστημα 01/04/2019 – 30/06/2019 εμφανίζεται (πολύ) μεγαλύτερος από
τον αντίστοιχο 01/04/2020 – 30/06/2020
– Όσοι φορείς έχουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Στήριξης φ. ΚΑΛΟ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των φορέων Κ.ΑΛ.Ο που υπάγονται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών αλλά είμαστε στην διάθεση όσων ενδιαφέρονται για υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία υποβολής [email protected].