Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ

129-1291110_expert-teachers-online-application-icon-png.png

Παρακάτω η σχετική ενημέρωση που απέστειλε η προϊστάμενη της Διεύθυνσης Κ.ΑΛ.Ο, κ. Ελένη Κοντονάσιου:

Με το ν.4635/2019 (Α’167)«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται υποχρέωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.» (περ. στ’. παρ.1 αρ.86). Η έναρξη ισχύος αυτής της υποχρέωσης βάσει της παρ.3 αρ.116 του ίδιου νόμου ορίζεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος (30-10-2019), ήτοι από 31-1-2020.

Με την παρ.4 αρ.86 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όπως μας ενημέρωσε  η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μεταφορά στο ΓΕΜΗ,  δεν υφίσταται εκ των πραγμάτων εγγραφή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί καμία βεβαίωση καταχώρησης/τροποποίησης τους μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι έως και την ουσιαστική ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόβλεψης, για την οποία θα υπάρξει αρμοδίως ενημέρωση, η διαδικασία εγγραφής, τροποποίησης στοιχειών, διαγραφής και έκδοσης βεβαιώσεων σχετικά με τις Κοιν.Σ.Επ συνεχίζει να πραγματοποιείται με την διαδικασία που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4430/2016  (Α’205) και την Υ.Α 61621/2643/30-12-2016 (Β’56/2017))