Επιχειρηματική υποστήριξη Κ.ΑΛ.Ο.

Dock Mentoring

Είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης που απευθύνεται σε ομάδες, μέσης διάρκειας. Είναι μια συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στη σχέση και τη συνεργασία που δημιουργείται μεταξύ των συμβούλων και της ενδιαφερόμενης ομάδας. Το Dock Mentoring προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες της κάθε ομάδας ενώ συνδυάζει όλες τις μορφές υποστήριξης, όπως εξειδικευμένη συμβουλευτική, coaching για συγκεκριμένες θεματικές, ειδικά εργαλεία & μεθοδολογίες. Ολιστική υποστήριξη της ομάδας, για την απόκτηση εμπειρίας και την ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης.

Dock Coaching

Αφορά στην εξειδικευμένη υποστήριξη σε συγκεκριμένες θεματικές, προκειμένου η ομάδα να αναπτύξει το δικό της ιδιαίτερο μοντέλο που θα ενσωματώνεται στις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. Το coaching περιλαμβάνει τρεις με τέσσερις συναντήσεις και αφορά την στενή συνεργασία μεταξύ των συμβούλων και της ομάδας.

Dock Training

Αφορά στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένες θεματικές της Κ.ΑΛ.Ο, προκειμένου η ομάδα να ενημερωθεί και να λάβει σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες τα οποία θα της χρησιμεύσουν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Το Training δύναται να ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση.

Οι υπηρεσίες / θεματικές που αναπτύσσουμε υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Διάγνωση Εγχειρήματος

Η διάγνωση του εγχειρήματος είναι μια διαδικασία που συντελεί στο να αντιληφθεί μία ομάδα πώς ένας άνθρωπος έξω από την ομάδα αντιλαμβάνεται την ιδέα ή την δραστηριότητά της και που μπορεί να υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Η διάγνωση είναι μια ποιοτική ανάλυση με στοιχεία που λαμβάνουμε από το ίδιο το εγχείρημα κατά τη διάρκεια συνάντησης / -εων και μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία αναλύονται ως προς συγκεκριμένους δείκτες και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την σχέση του εγχειρήματος με την Κ.ΑΛ.Ο, θέματα βιωσιμότητας και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Επιχειρηματική Στρατηγική

Η στρατηγική αναφέρεται στο γενικότερο μακροπρόθεσμο πλάνο ενός εγχειρήματος που δίνει απαντήσεις στα εξής θεμελιώδη ερωτήματα: Που θέλουμε να πάμε, που βρισκόμαστε σήμερα, ποιες είναι οι αξίες μας, σε τι παρεμβαίνουμε/τι θέλουμε να μετασχηματίσουμε,  ποιοι είναι και με ποιον τρόπο θα πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Η αποτύπωση της στρατηγικής περιλαμβάνει το όραμα, το σκοπό, τη θεωρία αλλαγής, την ανάλυση του περιβάλλοντος & τη στρατηγική στόχευση.

Κοινωνικός Αντίκτυπος & Κοινωνική Καινοτομία

O κοινωνικός αντίκτυπος στηρίζεται στην επίδραση που έχει ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα προϊόν, μια υπηρεσία σε μια πιεστική κοινωνική πρόκληση. Η αποτύπωσή του είναι ο τρόπος για να δούμε αν το αποτέλεσμα των δράσεων που σχεδιάζουμε αφήνει κάτι στο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο προκαλεί μια αλλαγή (από το κοινωνικό πεδίο, το οικονομικό πεδίο μέχρι την συμβολική και ιδεολογική σφαίρα). Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών, τη θεωρία αλλαγής, το μοντέλο & τους δείκτες μέτρησης.

Επιχειρηματικό Μοντέλο Κ.ΑΛ.Ο

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η βάση της επιχειρηματικότητας και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός δημιουργεί, προσφέρει και αποκομίζει αξία. Συγκεκριμένα περιγράφει: Ποιοι είναι οι πελάτες/ωφελούμενοι, πως τους προσεγγίζει και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, ποιες ανάγκες καλύπτει, τι τους προσφέρει, μέσω ποιων πόρων επιχειρεί, και τέλος πως κερδίζει χρήματα. Έμφαση δίνεται στο να βρεθούν εναλλακτικά σενάρια αλλά και να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα της ομάδας.

Οργάνωση & Διοίκηση Ομάδας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Κ.ΑΛ.Ο ως προς τη διαφορετική προσέγγιση που προτείνει, είναι η συλλογική διάσταση και ο δημοκρατικός σχεδιασμός του φορέα. Αυτό μπορεί να εκκινεί από τη συλλογική ιδιοκτησία και να περνάει στην οικονομική δημοκρατία, στην εμπλοκή όλων των μελών στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση του φορέα. Η ομάδα, η μη ιεραρχική λειτουργία και η δημοκρατική συμμετοχή είναι ταυτοτικά χαρακτηριστικά ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Στόχος δίνεται στο να βρεθεί ένα μοντέλο διοίκησης με οριζόντια λειτουργία που να ταιριάζει στην ομάδα, να αποτυπωθούν οι διαφορετικοί ρόλοι στην ομάδα, να οριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους και να οριστεί το μοντέλο διαχείρισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με αποτελεσματικό και συνεργατικό τρόπο.

Οικονομική Βιωσιμότητα στην Κ.ΑΛ.Ο

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι υβριδική και ενώ αφορά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ενσωματώνει επιτυχημένες πρακτικές και μεθοδολογίες που συναντάμε στην αγορά. Θα εργαστούμε πάνω στις βασικές αρχές και προϋποθέσεις της οικονομικής βιωσιμότητας, στην οικονομική διαχείριση σε έναν συνεταιρισμό καθώς και στην επιλογή δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τον κοινωνικό αντίκτυπος.

Marketing Κ.ΑΛ.Ο

Το Marketing ως αντικείμενο ενασχόλησης είναι η όλη διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων που απευθύνεται ο οργανισμός. Έμφαση δίνεται στο να οριστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ανάγκες τους και να επιλεχθούν οι κατάλληλες δράσεις προώθησης και διανομής. Επίσης μελετάμε τους τρόπους που μπορούμε να ενσωματώνουμε την υπευθυνότητα στην κλασική τακτική Marketing (προϊόν, τιμή, τοποθεσία, προώθηση, διαδικασίες, φυσική υποδομή, συμμετέχοντες, συνεργασίες).

Ανάπτυξη Πωλήσεων / Διαχείριση πελατών στην Κ.ΑΛ.Ο

Η ανάπτυξη πωλήσεων αφορά σε ομάδες που απευθύνονται στην αγορά σε B2B (Business to Business) ή σε B2C (Business to Client) περιβάλλον. Εστιάζουμε στο πώς μπορεί η ταυτότητα ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο να επηρεάσει ακόμη και τις κλασικές εμπορικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει σχεδιασμό εμπορικής πολιτικής, ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, κοινό απεύθυνσης, κατηγοριοποίηση πελατών (ABC ανάλυση) ή/και δυνατότητες ανάπτυξης πελατολογίου,  στρατηγική πωλήσεων, στοχοθεσία με δείκτες μέτρησης και σύστημα παρακολούθησης, κινήσεις & εργαλεία πωλήσεων, διαχείριση και εκπαίδευση πελατών, διαχείριση παραπόνων.

Επικοινωνία στην Κ.ΑΛ.Ο

Η επικοινωνία στην Κ.ΑΛ.Ο αφορά στην εξωστρέφεια της ομάδας και του φορέα τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο όσο και μέσα από τη χρήση ψηφιακών μέσων. Εφαρμόζουμε μια διακαναλική προσέγγιση που πιστεύουμε ότι ταιριάζει καλύτερα σε μικρές ομάδες και εστιάζουμε στην διασύνδεση των διαφορετικών μέσων. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών, τη στρατηγική επικοινωνίας, τη στοχοθεσία, το πλάνο δράσης, την ανάπτυξη του μίγματος καναλιών & μέσων, καθώς και τους δείκτες μέτρησης.

Υπηρεσίες Ίδρυσης του φορέα

Οι Υπηρεσίες Ίδρυσης αφορούν στην ενημέρωση και συνεχή πληροφόρηση για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Κ.ΑΛ.Ο.(νόμος 4430/2016). Περιλαμβάνει νομικές και λογιστικές πληροφορίες, κριτήρια για την επιλογή νομικής μορφής, συγγραφή καταστατικού, υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες ίδρυσης, όπως εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.