Δικτύωση Ανεξάρτητων & Συνεργατικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Σχετικά με το Έργο

Διάρκεια
10/03/2023 - 31/10/2023
Χρηματοδότηση
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ, kalomathe.gr

Γενικά

To Dock συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ, kalomathe.gr για την υποστήριξη της εν δυνάμει δικτύωσης των Ανεξάρτητων & Συνεργατικών ΜΜΕ. Ο ρόλος του Dock στη παρούσα δράση, ήταν ο σχεδιασμός και συντονισμός ενός διήμερου εργαστηρίου, που θα αποτελούσε τη βάση για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Παράλληλα, ανέλαβε την σύνταξη ενός σχεδίου δράσης.

Περιγραφή

Η υποστήριξη της δικτύωσης ανεξάρτητων και συνεργατικών ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου kalomathe empowers networks, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα.
Η δράση αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός χώρου γνωριμίας μεταξύ των συνεργατικών και ανεξάρτητων ΜΜΕ με στόχο την χαρτογράφηση των αναγκών και την από κοινού διερεύνηση των δρόμων βιωσιμότητας.

Δράσεις

Τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε ένα διά ζώσης εργαστήριο με στόχο την καταγραφή των αναγκών των μέσων στο πλαίσιο του έργου kalomathe goes local που υλοποιήθηκε από την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ, kalomathe.gr.

Τον Μάρτιο του 2023 συστάθηκε μία ομάδα εργασίας με μέλη της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ, kalomathe.gr για να υποστηρίξει την προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών των Ανεξάρτητων και Συνεργατικών ΜΜΕ.

Η ομάδα εργασίας ανέλαβε την υποστήριξη δύο διαδικτυακών συναντήσεων που αποσκοπούσαν στην αναλυτικότερη καταγραφή των αναγκών, αλλά και την προετοιμασία για ένα διήμερο εργαστήριο, όπου τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του  σχεδίου δράσης.

Στη συναντήσεις συμμετείχαν τα ακόλουθα μέσα με πολλαπλά επίπεδα εμπλοκής: Alterthess, The Manifold, omniaTV , The Press Project, Solomon, typos-i, Εφημερίδα των Συντακτών (ΕΦΣΥΝ), στο νησί .

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης τα εγχειρήματα είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν – καθώς δεν συμμετείχαν όλα στην 1η διά ζώσης συνάντηση – και να μοιραστούν τις πρώτες τους σκέψεις αναφορικά με την εν δυνάμει δικτύωση.

Η δεύτερη συνάντηση, είχε ως αντικείμενο την αναλυτική καταγραφή των αναγκών και την προετοιμασία για το διήμερο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα της συνάντησης ανέδειξαν την επιθυμία για συνέργεια, αλλά και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέσα, παρά την ποικιλομορφία τους. 

Τέλος, το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αθήνα, στο Καφενείο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Ως Dock, ο ρόλος μας ήταν να σχεδιάσουμε και να συντονίσουμε αυτό το διήμερο εργαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο όλων των προηγούμενων συναντήσεων. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις για τη συνέχιση της δικτύωσης αποτυπώνονται σε ένα σχέδιο δράσης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/-ουσες, είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν σκέψεις και προβληματισμούς και να συνδιαμορφώσουν από κοινού τα επόμενα τους βήματα. 

Εταίροι του Προγράμματος