Ανάπτυξη του ορνιθοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου

Ταυτότητα

Διάρκεια
01/02/2024-13/09/2024
Χρηματοδότηση
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - LIFE LWfG Climate «Εξασφάλιση ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή δικτύου κρίσιμων περιοχών για τη Νανόχηνα στην Ευρώπη» | LIFE19 NAT/LT/000898

Η ομάδα του Dock στο πλαίσιο του προγράμματος  LIFE LWfG Climate «Εξασφάλιση ενός ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή δικτύου κρίσιμων περιοχών για τη Νανόχηνα στην Ευρώπη»  της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας αναπτύσσει έναν επιχειρηματικό οδηγό για την ανάπτυξη του ορνιθοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου.

Social Media

Εταίρος

Περιγραφή και Δράσεις του Έργου

Περιγραφή του Έργου

Το Δέλτα Έβρου αποτελεί έναν υγρότοπο διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πολλά σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, όπως η Νανόχηνα καθώς και η ευρύτερη πανίδα και χλωρίδα του τόπου τον καθιστά ένα πολύτιμο καταφύγιο για την άγρια ζωή και ένα πόλο έλξης επισκεπτριών/-ών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του σεβασμού, της προστασίας, αλλά και της ανάδειξης, τόσο της  φυσικής όσο και της πολιτισμικής κληρονομιάς, το παρόν έργο στοχεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την ανάπτυξη του ορνιθοτουρισμού.

Η δράση αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις επιθυμίες των ορνιθοπαρατηρητών/-τριών και πώς αυτές μπορούν να πραγματωθούν μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των υπαρχόντων υποδομών, αλλά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής. 

 

Περιοχή Δράσης & Εμπλεκόμενα Μέρη

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι η κατανόηση των ειδικών συνθηκών, του ιστορικού, των προκλήσεων και των ευκαιριών της περιοχής. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση και πώς αυτή έχει καθορίσει την οργανωτική κουλτούρα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον σχετικών φορέων και συμβάλλει στη δημιουργία ενός οδηγού με χαρακτηριστικά εντοπιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη του ορνιθουτουριστικού προϊόντος στο Δέλτα του  Έβρου, αφορά τις επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και τους τοπικούς συλλόγους, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού καθώς και σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Τα παραπάνω εμπλεκόμενα μέρη με τη ποικιλόμορφη δράση τους μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον/την ορνιθοπαρατηρητή/-τρια.

Η εμπλοκή των προαναφερόμενων σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού οδηγεί στη δημιουργία μίας κουλτούρας ανοιχτού διαλόγου και συνεργασίας και επιτρέπει την ανάδυση και ανάπτυξη οργανικών λύσεων που αντικατοπτρίζουν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των φορέων.

Δράσεις του Έργου

 

Στόχος: Να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για το έργο και τις προοπτικές του ορνιθοτουρισμού, να μάθουμε περισσότερα για την υπάρχουσα κατάσταση και να πραγματοποιηθεί ένας πρωτόλειος καταιγισμός ιδεών για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο ορνιθοτουρισμός στο Δέλτα του Έβρου.

Πώς: Μέσα από μία ανοιχτή εκδήλωση και ένα διαδραστικό εργαστήριο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στοιχεία συμμετοχικού σχεδιασμού  

Στόχος: Δημιουργία ενός χώρου αναστοχασμού για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο κλάδος στο Δέλτα του Έβρου, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Πώς: Μέσα από την επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη και τη βιωματική παρουσίαση των ορνιθοτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

Στόχος: Να λάβουμε την ανατροφοδότηση των ατόμων που για τον επιχειρηματικό οδηγό, λαμβάνοντας υπόψη τα:

  • Χαρακτηριστικά & ιδιαιτερότητες της περιοχής
  • Προτεραιότητες των φορέων
  • Εφικτότητα
  • Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης

Πώς: Μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο

Η πορεία του Έργου

1. Εκδήλωση & Εργαστήριο

Η έκδηλωση και το εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν στις 20.03.2024 & 21.03.2024 αντίστοιχα στην Αλεξανδρούπουλη.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς και ανέδειξαν την υπάρχουσα κατάσταση καθώς και τη συμβολή που μπορεί να φέρει ο  ορνιθοτουρισμός στην ανάπτυξη της περιοχής.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητριών και τον ομιλητών αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τον ορνιθοτουρισμό, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι υπάρχουσες δομές και η επισκεψιμότητα αυτών, καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και το επιχειρηματικό σκέλος των ευκαιριών αυτών και τα επόμενα βήματα του έργου.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης, το εργαστήριο αποτελούταν από τρία μέρη και είχε εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία συμμετοχικού σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους πραγματοποιήθηκε μία γνωριμία με τα άτομα που συμμετείχαν και τη δράση των φορέων που εκπροσωπούσαν. Το δεύτερο μέρος εστίασε στο προφίλ του ορνιθοπαρατηρητή/-τριας και συνέβαλε στη διαμόρφωση μίας σφαιρικής εικόνας που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον/την επισκέπτη/-τρια. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σε στρόγγυλα τραπέζια που αποσκοπούσαν στην καταγραφή των προβληματισμών και πιθανών λύσεων.

Τα αποτελέσματα του διημέρου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα επόμενα βήματα του έργου και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού οδηγού που δίνει έμφαση στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης, στις ανάδειξη των δυνατοτήτων και στις επιθυμίες των τοπικών φορέων.

2. Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit) στη Λίμνη Κερκίνη

Μείνετε συντονισμένοι/ες για την συνέχεια! 

3. Ολοκλήρωση του οδηγού

Μείνετε συντονισμένοι/ες για την συνέχεια! 

Υποστήριξη στη Διαχείριση Έργων

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και υλοποιούμε προγράμματα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά. Αν υπάρχει κάποιο έργο που ταιριάζει στις θεματικές μας και μπορούμε να συμβάλουμε θα χαρούμε πολύ να τα πούμε από κοντά.