Τοπική Ανάπτυξη

Τοπική Ανάπτυξη

Προσεγγίζουμε την τοπική ανάπτυξη ως βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα με επίκεντρο τις κοινωνικές σχέσεις, το φυσικό και πολιτισμικό χώρο μιας περιοχής. Μέσα από α) το συμμετοχικό σχεδιασμό, β) τη μη-τυπική μάθηση, γ) τη δικτύωση, διαμορφώνουμε το πλαίσιο και καλούμε τους εμπλεκόμενους ανθρώπους και φορείς να συνδιαμορφώσουν. Στη διαδικασία αυτή βλέπουμε τον ρόλο μας ως συντονιστή, διευκολυντή και συμμετέχοντα ενώ εφαρμόζουμε την έρευνα δράσης με έμφαση στη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.